"Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam jest Miłością. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka. Jest ona dobra, co więcej bardzo dobra, w oczach Stwórcy. Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowywania stworzenia: "Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną" (Rdz 1, 28)." (KKK 1604)

 

Po podpisaniu w lipcu 1998 roku ustawy konkordatowej przez Polskę i Stolicę Apostolską wystarczy zawrzeć związek małżeński w kościele oraz dopełnić kilku formalności, aby był on uznawany przez polskie prawo. Dwie oddzielne ceremonie ślubne w kościele i Urzędzie Stanu Cywilnego nie są już konieczne (choć narzeczeni nadal mogą się na nie zdecydować).


Formalności:
Małżeństwo zwyczajowo zawierane jest w parafii jednego z narzeczonych. Tam też załatwia się sprawy przedślubne. Jeśli sakrament małżeństwa zawierany jest w innej parafii jak zamieszkanie obojga narzeczonych sprawy formalne załatwia się także w jednej z parafii zainteresowanych:

1. Najlepiej od razu po ustaleniu daty ślubu (nawet rok wcześniej) zarezerwować termin w parafii ślubu oraz zacząć chodzić na kurs przedmałżeński, który najczęściej trwa przez 10 spotkań (mogą one być rozłożone w czasie lub zorganizowane w jeden weekend - tak zwane „Weekendy dla narzeczonych”).

2. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed zamierzonym terminem ślubu z następującymi dokumentami:
- aktualne (nie starsze niż trzy miesiące) świadectwa chrztu (z parafii chrztu) z adnotacją o stanie wolnym oraz o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej nie ma, trzeba takie świadectwo uzyskać w parafii bierzmowania),
- dokumenty poświadczające ukończenie lub uczestnictwo w kursie przedmałżeńskim,
- dowody osobiste.

3. Na podstawie tych dokumentów spisuje się protokół przedślubny oraz zapowiedzi, które wygłaszane są w parafii narzeczonego i narzeczonej. Osoba będąca spoza parafii, gdzie załatwiane są formalności musi dostarczyć prośbę o wygłoszenie zapowiedzi do swojej parafii.

4. Narzeczeni przystępują do sakramentu pokuty, zaznaczając przy konfesjonale, że jest to spowiedź przedślubna, aby uzyskać od księdza podpis na specjalnym formularzu.

5. Po wygłoszeniu zapowiedzi narzeczeni dostarczają do kancelarii: - zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, aktualne (sporządzone najwyżej na trzy miesiące przed dniem ślubu)
- zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w trzech egzemplarzach (należy je uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych),
- dane personalne świadków (imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek).

6. Dzień przed ślubem narzeczeni ponownie przystępują do sakramentu pokuty.

7. W dniu ślubu (przynajmniej 15 min. przed ceremonią) narzeczeni i świadkowie zgłaszają się w zakrystii z obrączkami i kartkamii potwierdzającymi odbytą spowiedź.

8. Przed ceremonią ślubną młodzi i świadkowie składają podpisy na zaświadczeniu o zawarciu małżeństwa, które ksiądz przekazuje nowożeńcom po zakończeniu uroczystości.

9. W ciągu 5 dni od daty zawarcia ślubu, o akcie tym zostaje przez proboszcza powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Tam sporządzany jest akt ślubu. Nosi on datę celebracji ślubu w kościele i jest gotowy do odebrania po około dwóch tygodniach.