"Sakrament chrztu wprowadza człowieka do wspólnoty Kościoła, natomiast w darze sakramentu bierzmowania Jezus Chrystus ubogaca chrześcijanina stałym i specjalnym działaniem Ducha Świętego. Moc Ducha Pocieszyciela jest szczególna i wyjątkowa, bowiem doskonalej jednoczy ochrzczonego ze wszystkimi członkami całego Kościoła. W tym umocnieniu w jedności moc Ducha odpowiedzialnej zobowiązuje, aby każdy umocniony już przez swoje słowa, gesty, znaki i czyny codziennego życia stawał się świadkiem Zbawiciela, przyczyniał się do rozszerzania wiary (apostolstwa), jak również bez obaw i wątpliwości wiary bronił." (KPK kan. 879)

Bierzmowanie jest udzielane raz w roku po dwuletnim okresie przygotowawczym.

Kandydat najpóźniej do połowy września zgłasza się w kancelarii parafialnej lub u katechety, aby wpisać się na listę.

Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu w terminach uzgodnionych na pierwszym spotkaniu organizacyjnym. Termin pierwszego spotkania podawany jest w ogłoszeniach parafialnych.

Dokumenty:
Kandydaci, którzy przyjęli sakrament chrztu poza naszą parafią zobowiązani są dostarczyć świadectwo chrztu. Jeżeli kandydat pochodzi z innej parafii dodatkowo zobowiązany jest do dostarczenia pozwolenia od swojego ks. proboszcza na przyjęcie tego sakramentu poza parafią macierzystą.

Świadek bierzmowania:
Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który przygotowuje bierzmowanego do przyjęcia sakramentu oraz pomaga mu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Św., którego otrzymał.
Dobrze jest by świadkiem bierzmowania był chrzestny, czyli osoba, która od początku towarzyszy przyjmującemu sakrament na drodze rozwoju wiary i pomaga w osiągnięciu dojrzałości religijnej.
Funkcję świadka może pełnić inna osoba, która przyjęła już wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego i prowadzi życie zgodne z zasadami Ewangelii.
Świadkiem bierzmowania nie mogą być rodzice kandydata do bierzmowania.

Bierzmowanie osób dorosłych:
Osoby dorosłe, pracujące mogą po uprzednim przygotowaniu przyjąć bierzmowanie w katedrze. Mogą również przyjąć sakrament w naszej parafii po wcześniejszym odpowiednim przygotowaniu. Osoby takie umawiają się na spotkania indywidualnie z duszpasterzami naszej parafii.