DZIEŃ PIERWSZY
Rozważanie: Klęcząc u stóp Twoich, Matko, by Cię prosić o... (tu przedstaw swoją prośbę). Nie zapominam, żeś z nieba na Górę Saletyńską zstąpiła, by mnie przede wszystkim przywołać do obowiązków chrześcijańskich i że prośby mojej, na intencję której tę nowennę odprawiam, prędzej nie wysłuchasz, aż przez dobrą spowiedź wejdę w stan łaski u Syna Twojego i szczerze się wezmę do poprawy z wad moich. Panno Święta, Pojednawczyni grzeszników, wyjednaj mi tę łaskę nad łaskami, bo z nią razem wszystko będzie mi przydane. Zachęcony cudami, których dostępują ci, którzy wzywają pomocy Twojej, Najświętsza Panno Saletyńska, udaję się do Ciebie i proszę: wyryj w sercu moim na każdy dzień nową naukę, płynącą z miłościwego Twego objawienia.

Po rozważaniu odmawia się: Litanię do Matki Bożej Saletyńskiej z modlitwą wstawienniczą „Pomnij, o Matko Boża Saletyńska...” Można też dołączyć zamieszczone na końcu nowenny: Ofiarowanie się Matce Bożej i Modlitwę do Matki Bożej Saletyńskiej.

DZIEŃ DRUGI

Rozważanie: Matko moja, czemu płaczesz, siedząc na skale w tym pustkowiu? Płaczę, moje dziecko, by ciebie do rozwagi i żalu za grzechy nakłonić. Pusta i zaniedbana jest rola twej duszy, obawiasz się samotności, nie rozmyślasz nad końcem ostatecznym i nad przerażającymi skutkami lekkomyślności twojej, które są tak groźne tu i w twoim przyszłym życiu. Usuń się od zgiełku tego świata, a wtedy Syn mój przemówi do twego serca i podda ci myśli, które zapewniają zbawienie. Z iluż powodów, o Matko, winienem płakać wraz z Tobą. Dość długo byłem głuchy na wołanie Jezusa. Spraw więc, bym od dzisiaj pozostał wierny Jego Boskiemu Sercu myślą, mową i uczynkiem.

 

 

Po rozważaniu odmawia się: Litanię do Matki Bożej Saletyńskiej z modlitwą wstawienniczą „Pomnij, o Matko Boża Saletyńska...” Można też dołączyć zamieszczone na końcu nowenny: Ofiarowanie się Matce Bożej i Modlitwę do Matki Bożej Saletyńskiej.

DZIEŃ TRZECI

Rozważanie: Co oznacza ten duży krzyż świetlany na Twoich piersiach, Matko? I czemu łez strumienie spływają na Ukrzyżowanego? A czy ci się nie zdarzyło, moje dziecko, obrazić ciężkim grzechem Boga, twego Zbawiciela? Czy nie widzisz jak mój Syn bywa lekceważony i wyśmiewany? Wobec takich grzechów, czyż nie mam płakać krwawymi łzami? Spiesz rozbroić karzącą rękę mojego Syna - niech Krew Jego nie spada na ciebie lub na twoich bliskich. Drżyj z obawy, by cię nie opuścił. Patrz, zastanów się, uwielbiaj i dziękuj Jezusowi na Krzyżu. On jest lekarstwem na wszelkie zło, On wzorem cnót wszelkich. Noś krzyż na piersiach, ale noś go i w sercu, a wtedy On nawzajem poniesie cię do nieba.

Po rozważaniu odmawia się: Litanię do Matki Bożej Saletyńskiej z modlitwą wstawienniczą „Pomnij, o Matko Boża Saletyńska...” Można też dołączyć zamieszczone na końcu nowenny: Ofiarowanie się Matce Bożej i Modlitwę do Matki Bożej Saletyńskiej.

DZIEŃ CZWARTY

Rozważanie: Najświętsza Panno Maryjo Saletyńska! Pastuszkowie, którzy Cię widzieli, mówili, że proste było Twe odzienie. Czyż ono nie jest potępieniem próżności, zbytku w strojach i zmysłowości, które rządzą tak wielu duszami i które są tak wielką przeszkodą do osiągnięcia szczęśliwości wiecznej. Dopomóż mi, o Matko, żyć w skupieniu i unikać światowych rozrywek, a jeżeli mam żyć wśród świata, to spraw, bym szukał tylko chwały Jezusa Chrystusa. Niech już pojmę, że czystość serca mogę zachować tylko w skromności, pokorze, umartwieniu i oderwaniu się od świata.

Po rozważaniu odmawia się: Litanię do Matki Bożej Saletyńskiej z modlitwą wstawienniczą „Pomnij, o Matko Boża Saletyńska...” Można też dołączyć zamieszczone na końcu nowenny: Ofiarowanie się Matce Bożej i Modlitwę do Matki Bożej Saletyńskiej.

DZIEŃ PIĄTY

Rozważanie: Maryjo Saletyńska! Płakałaś przez cały czas rozmowy z pas- tuszkami na Górze Zjawienia, a ile razy o występkach naszych wspominałaś, łzy płynęły obficiej. Wyrzucałaś nam bunt przeciw Panu Bogu i Kościołowi, bluźnierstwa, lekceważenie dni świątecznych, pogardzanie pokutą i wyśmiewanie religii, niewdzięczność dla miłości i łaskawości Twojej. Zmiękcz nasze serca łzami Twymi, o Matko, i uproś nam łzy prawdziwego żalu. By dać dowód szczerej pokuty, postanawiam od dzisiaj zwalczać wszystkie te grzechy, które nam zarzucasz.

Po rozważaniu odmawia się: Litanię do Matki Bożej Saletyńskiej z modlitwą wstawienniczą „Pomnij, o Matko Boża Saletyńska...” Można też dołączyć zamieszczone na końcu nowenny: Ofiarowanie się Matce Bożej i Modlitwę do Matki Bożej Saletyńskiej.

DZIEŃ SZÓSTY

Rozważanie: Czy pobożnie odmawiasz swe modlitwy, moje dziecko? Odmawiaj je codziennie i rano, i wieczór. Wiesz, co mój Syn mówi w Ewangelii o modlitwie?: „Trzeba się wciąż modlić, a nigdy nie ustawać”, gdyż „beze Mnie (to znaczy bez łaski) nic nie możecie”. Otóż łaskę wyprasza modlitwa. „Proście w Imię Moje (sercem czystym, z ufnością, poddaniem się woli Bożej i wytrwale), a otrzymacie (nawet największe i najliczniejsze cuda)”. Modlitwa to klucz do skarbów niebieskich. Wołanie ludzkiej nędzy ściąga miłosierdzie Boże na ziemię. Niech więc dusza twoja nie ustaje w modlitwie. Ja, w niebie, wciąż się za was modlę. O Matko moja, pojmuję... nie zapomnę o tej potrzebie serca, szczęściu życia.

Po rozważaniu odmawia się: Litanię do Matki Bożej Saletyńskiej z modlitwą wstawienniczą „Pomnij, o Matko Boża Saletyńska...” Można też dołączyć zamieszczone na końcu nowenny: Ofiarowanie się Matce Bożej i Modlitwę do Matki Bożej Saletyńskiej.

DZIEŃ SIÓDMY

Rozważanie: Czyż podobna, o Matko moja, by złość ludzka unicestwiała środki, które nieskończona miłość Boża ustanowiła dla naszego zbawienia? A jednak wspominasz o tym w swym objawieniu, kiedy mówisz: „Jeżeli idą na Mszę św., to tylko po to, aby drwić z religii”. Niestety, jakże wielu chrześcijan postępuje dzisiaj tak, jak ongiś Żydzi w chwili męki Zbawiciela. Nie śpieszą do kościoła, nie czerpią sił do wytrwania w Sakramentach świętych. A jeżeli wchodzą do świątyni, to bez uszanowania, omalże dla igraszki. O Matko! Oddal ode mnie grzech świę- tokradztwa. Obiecuję spowiadać się zawsze w szczerości serca. Będę gorliwie uczestniczył we Mszy św. i często, a godnie przystępował do Komunii św.

Po rozważaniu odmawia się: Litanię do Matki Bożej Saletyńskiej z modlitwą wstawienniczą „Pomnij, o Matko Boża Saletyńska...” Można też dołączyć zamieszczone na końcu nowenny: Ofiarowanie się Matce Bożej i Modlitwę do Matki Bożej Saletyńskiej.

DZIEŃ ÓSMY

Rozważanie: Objawienie Twoje, o Maryjo, ukazuje mi tajemnicę Matczynego Serca Twego, powiększa i utrwala ufność moją do Ciebie. Nic Twojego Serca, o Matko nie zraża, by tylko serca Twych dzieci zjednać i zaprowadzić do Boga. Jeżeli nie powiedzie Ci się dokonać tego porywającą miłością, to łzami, groźbami, a w razie potrzeby karami skłaniasz nas ku sobie. Ale karząc nawet, jakże jesteś oględna. Uderzasz jedną ręką, podtrzymujesz drugą. Wzrok Twój macierzyński ściga nas nieustannie, nawet w błędach naszych wypatrujesz drobnostkę, by w niej dojrzeć i wynagrodzić dobre pragnienia nasze. Któżby takiej Matki nie kochał? Kto Jej ufać nie powinien? W Tobie więc, Matko, składam ufność moją, chociażby nawet wbrew wszelkiej nadziei.

Po rozważaniu odmawia się: Litanię do Matki Bożej Saletyńskiej z modlitwą wstawienniczą „Pomnij, o Matko Boża Saletyńska...” Można też dołączyć zamieszczone na końcu nowenny: Ofiarowanie się Matce Bożej i Modlitwę do Matki Bożej Saletyńskiej.

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Rozważanie: Oto ostatni dzień mojej nowenny, o dobra Matko, a ja zaledwie powierzchownie rozmyślałem nad naukami w Twym objawieniu słyszanymi. Jak dobrze jest podziwiać i wielbić Cię składając serce u stóp Twoich. Szybko mijają chwile spędzone przy Tobie. Powiesz mi, sądzę tak, jak rzekłaś pastuszkom, zachwyconym Twym widokiem: „A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu memu ludowi!” Miłość wymaga ofiary i całkowitego oddania się. Spraw, niech ci, którzy Cię otaczają, zrozumieją, jaka jest konieczność, jakie sposoby i jaka radość służenia Bogu. A ja za te chwile spędzone przy Tobie, w których z Twą pomocą poznałem, jak wielka jest Twa miłość dla mnie i wszystkich ludzi, będę zawsze i wszędzie szerzył Twoją chwałę, by wszyscy na świecie znaleźli u Ciebie - źródło łaski Bożej - pomoc i otuchę.

Po rozważaniu odmawia się: Litanię do Matki Bożej Saletyńskiej z modlitwą wstawienniczą „Pomnij, o Matko Boża Saletyńska...” Można też dołączyć zamieszczone na końcu nowenny: Ofiarowanie się Matce Bożej i Modlitwę do Matki Bożej Saletyńskiej.