Parafialny Zespół " Caritas "został założony 07.10.2001 roku. W struktury diecezjalne został przyjęty 15.10.2001 roku i od tego momentu ma on swoją pieczątkę iosobowość prawną. Jest to zespół ludzi dobrej woli , który przyjął na siebie zadanie uzewnętrzniania wiary wspólnoty parafialnej. Parafialny Zespół „ Caritas ” nie jest grupą zamkniętą. Jeżeli możesz pomóc w tej trosce o bliźniego, jeżeli chcesz poświęcić bezinteresownie swój czas ludziom potrzebującym, jeżeli Twoja wiara dojrzała by owocować – zgłoś się do współpracy.

13.10.2001 roku zawiązała się grupa ministrantów. Ministranci pełnią posługę na mszach świętych, nabożeństwach, uroczystościach parafialnych oraz reprezentują naszą parafię na uroczystościach dekanalnych i archidiecezjalnych organizowanych przez Kurię Metropolitalną oraz Duszpasterstwo i Zarząd Służby Liturgicznej.

W wielu parafiach istnieją od lat grupy maryjne. Wyrosły one z bogatej tradycji kultu maryjnego. Cieszymy się, że w naszej parafii pw. NMP z La Salette mamy grupkę dziewczynek należących do tak zwanej grupy "Dzieci Maryi". To św. Katarzynie Laboure zawdzięczamy powstanie tej wspólnoty w Kościele powszechnym.

Podczas spotkań dziewczęta pogłębiają swoją wiedzę religijną, uczą się śpiewu pieśni religijnych, psalmów responsoryjnych, wykonują różne prace ręczne. Nie brakuje także czasu na wspólną zabawę.

Zapraszamy nowe dziewczęta, które chcą przynależeć do tej wspólnoty.

Stowarzyszenie zmierza szczególnie do tego, aby jego członkowie:
a) poświęcili się miłości Boskiego Odkupiciela, której żywym świadectwem i znakiem jest Jego przebite Serce,
b) poczuwali się do obowiązku wynagradzania Najświętszemu Sercu zranionemu naszymi grzechami,
c) przepoili swoje osobiste życie wiarą, swe apostolstwo i pracę zawodową miłością odpowiadającą na miłość Jezusa,
d) kierowali się większą i bardziej czynną miłością bliźniego.

Grupa misyjna rozpoczęła swą działalność przy domu prowincjalnym Misjonarzy Świętej Rodziny jeszcze dużo przed powstaniem naszej parafii. Swoją formację opiera na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych. Tematy spotkań dobierane są pod kątem potrzeb uczestników spotkań. Służą one głównie pogłębianiu zaangażowania apostolskiego naszej grupy w życie Kościoła lub przez życie codzienne, lub życie modlitwy czy też działalność w parafii. 

«Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwa ludzkiej solidarności,

modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca». (Jan Paweł II)

Parafialna schola powstała w kwietniu 2009 roku z inicjatywy młodzieży parafialnej. Obecnie liczy około dziesięciu dziewczynek, które co piątek (o 17:00) spotykają się na wspólnych próbach, a w niedziele o godz. 12:00 upiększają msze swym śpiewem. Okazyjnie przygotowują także koncerty z okazji: świąt Bożego Narodzenia oraz Dnia Matki. Scholę prowadzi Emilia, której pomaga Asia. Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnego śpiewu, bo kto śpiewa ten dwa razy się modli!

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem.
Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.
Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.