"Komunia Święta jest pokarmem nieśmiertelności, lekarstwem pozwalającym nie umierać, lecz żyć wiecznie w Jezusie Chrystusie (KKK 1405)."

"Msza święta jest równocześnie i nierozdzielnie pamiątką ofiarną, w której przedłuża się ofiara Krzyża, i świętą ucztą Komunii w Ciele i Krwi Pana. Sprawowanie Ofiary eucharystycznej jest nastawione na wewnętrzne zjednoczenie wiernych z Chrystusem przez Komunię. Przystępować do Komunii świętej oznacza przyjmować samego Chrystusa, który ofiarował się za nas (KKK1382)."

Owoce Komunii Świętej
"Komunia święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem. Pierwszym owocem przyjmowania Eucharystii w Komunii jest głębokie zjednoczenie z Chrystusem Jezusem (KKK 1391)."
"Komunia święta w przedziwny sposób dokonuje w naszym życiu duchowym tego, czego pokarm materialny w życiu cielesnym. Podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie. Wzrost życia chrześcijańskiego potrzebuje pokarmu Komunii eucharystycznej, Chleba naszej pielgrzymki (KKK 1392)."
"Komunia chroni nas przed grzechem oczyszczając nas równocześnie z popełnionych grzechów i zachowując nas od grzechów w przyszłości (KKK 1393)."
"Eucharystia tworzy Kościół. Ci, którzy przyjmują Eucharystię, są ściślej zjednoczeni z Chrystusem, a tym samym Chrystus łączy ich ze wszystkimi wiernymi w jedno Ciało, czyli Kościół (KKK 1396)."

Częstotliwość
1. Komunię św. należy przyjąć przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym.
2. Możliwość przyjmowania Komunii św. dwa razy w ciągu dnia – pod warunkiem, że za drugim razem przyjmujący uczestniczy w całej mszy św.

"Kościół zobowiązuje wiernych do uczestniczenia w niedziele i święta w Boskiej liturgii i do przyjmowania Eucharystii przynajmniej raz w roku, jeśli to jest możliwe w Okresie Wielkanocnym (Por. KPK, kan. 920). po przygotowaniu się przez sakrament pojednania. Ale Kościół gorąco zaleca jednak wiernym przyjmowanie Najświętszej Eucharystii w niedziele i dni świąteczne lub jeszcze częściej, nawet codziennie (KKK 1389)."

Postawa wewnętrzna
1. Stan łaski uświęcającej (kto przystępuje do Komunii św. powinien być wolny od grzechu ciężkiego).
2. Zachowanie postu eucharystycznego – przynajmniej godzinę przed przyjęciem Ciała Pańskiego.

Obecny Kodeks Prawa Kanonicznego nic nie mówi na temat czasu postu dla chorych czy osób w podeszłym wieku, które nie wychodzą już z domu. Zaleca się, aby dla tych osób był to choćby jeden kwadrans.

Postawa ciała
1. Klęcząca.
2. Stojąca (wierni przystępujący do ołtarza Ciała Pańskiego stojąc, powinni przed przyjęciem Komunii świętej przyklęknąć na jedno kolano lub – jeśli nie mogą – przynajmniej wykonać skłon).

Biskupi polscy zalecają procesyjne podchodzenie do stołu Pańskiego, gdyż wyraża ono lepiej istotę Eucharystii – pokarmu, który umacnia człowieka na drodze do wieczności.
Najważniejsze jest jednak, by przystępowanie do Komunii odbywało się zawsze w sposób nabożny, godny i spokojny.

Formy przyjmowania Komunii świętej
1. Komunia św. przyjmowana pod postacią chleba do ust lub na rękę.
2. Komunia św. pod obiema postaciami.
3. Komunia św. pod postacią wina w szczególnych okolicznościach.

Dwie praktyki udzielania Komunii św.
1. Na rękę – najstarsza praktyka, istniejąca w Kościele do ok. VIII wieku. Gest przejęty z obrzędów wieczerzy paschalnej – posłużył się nim Chrystus, gdy podczas Ostatniej Wieczerzy podał Apostołom swe eucharystyczne Ciało do rąk.
- Należy zachować odpowiednią postawę i ułożenie rąk
- Komunię świętą należy przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust
- W żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza!

2. Do ust – młodszy i bardziej rozpowszechniony sposób. Praktykowany powszechnie od IX wieku. Pojawił się wraz z wprowadzeniem do liturgii mszalnej chleba niekwaszonego.
- Należy zachować odpowiednią postawę
- Komunię świętą należy przyjmować na język, wysunięty delikatnie i ułożony na rozchylonych ustach.

Błędem byłoby przeciwstawianie jednego sposobu przyjmowania Komunii świętej drugiemu, twierdząc, że jeden z nich jest lepszy. Oba te sposoby mogą współistnieć obok siebie, jak to ma już miejsce w wielu krajach.
Zgoda na możliwość przyjmowania Komunii świętej na rękę nie zmienia faktu, że Episkopat Polski w 2005 r. uznał, iż podstawowym sposobem pozostaje przyjmowanie Komunii świętej wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś poprosi, gestem wyciągniętej dłoni, o Komunię świętą na rękę, należy mu Jej w taki sposób udzielić (Komunikat z 331. zebrania plenarnego KEP, 5).
Udzielanie Komunii świętej na rękę wymaga od wiernych większej ostrożności i uwagi.
Pojawienie się tej formy nie powinno być dla wiernych powodem jakichkolwiek podziałów na bardziej lub mniej pobożnych, postępowych czy tradycjonalistów. Byłoby to ewidentnym zaprzeczeniem ducha Eucharystii.

Pierwsza Komunia Święta
Przygotowanie dzieci do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii ma na celu doprowadzenie dziecka do świadomego i osobistego spotkania z kochającym i przebaczającym Chrystusem oraz zjednoczenia z Nim w Komunii Świętej. Celem formacji jest także głębsze wprowadzenie dziecka we wspólnotę Kościoła przez doświadczenie wspólnoty wiary i miłości we wspólnocie parafialnej.

Po przyjęciu tych sakramentów rodzice, duszpasterze i katecheci, a także rodzice chrzestni, rodzeństwo i dziadkowie powinni troszczyć się o pogłębianie życia sakramentalnego dzieci przez udział w niedzielnej Mszy świętej oraz regularnej spowiedzi (głównie praktykę pierwszych piątków miesiąca) i Komunii Świętej.

Po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej konieczne jest kontynuowanie formacji chrześcijańskiej poprzez systematyczne uczestnictwo w lekcjach religii i pogłębianie znajomości wiary katolickiej.

Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii odbywa się w czwartą niedzielę maja, dla dzieci III klasy szkoły podstawowej, tj. około 10. roku życia dziecka.

Najważniejsze kryteria dotyczące dyspozycji rodziców i dziecka do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej są następujące:
1. dziecko jest ochrzczone i czynnie należy do wspólnoty Kościoła katolickiego. W przypadku, gdy dziecko nie jest jeszcze ochrzczone, należy udzielić mu tego sakramentu po uprzednim przygotowaniu,
2. wiara w obecność Pana Jezusa w Komunii Świętej,
3. osobiste pragnienie przyjmowania Pana Jezusa w Komunii Świętej,
4. rozeznanie co do istoty grzechów oraz cnót chrześcijańskich,
5. pragnienie uzyskania przebaczenia swoich grzechów i osiągania chrześcijańskich cnót,
6. przystąpienie do sakramentalnej spowiedzi,
7. przygotowanie polegające na udziale dziecka w nauczaniu religii (katechezie szkolnej),
8. udział dziecka w parafialnej katechezie sakramentalnej.